preloader
  • TOSEP Proje Örnekleri

Toplumsal Şenlendirme Programı (TOSEP) kapsamında 2022 yılında altı proje hibe almaya hak kazandı.


 
Türk Kızılay'ının ‘Hedef 2030 Vizyonu’ doğrultusunda kurumsal sosyal rol ve sorumluluklarını toplumsal bir şenlendirme sağlamak üzere, ilgili paydaşlar arasında bir bağ kurulmasının da önünü açarak, Türk Kızılay Şube ve Temsilcilikleri aracılığı ile hayata geçirmeyi amaçladığı bir proje yönetim ve uygulama modeli olan Şenlendirme Modeli, diğer sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin paydaşlığını da kapsamına alarak Toplumsal Şenlendirme hedefi ile yeniden ölçeklendirildi. Bu model ile interdisipliner çalışma ve entegre hareket etme konusunda çok önemli ihtiyaçların oluştuğu gerçeğinden yola çıkarak gönüllüler, yerel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları arasında organik bir bağ kurulmasıyla toplumu güçlendirmeyi amaçlıyor.
2022 yılı için ilana çıkarken öncelik alanlarımızı toplumdaki gönüllülük kültürünün geliştirilmesi ve toplumun afetlere karşı direncinin arttırılması olarak belirlendi. Bu bağlamda 23 farklı şehirden 51 proje başvurusu gerçekleşti. Proje Yönetim Ofisi’nin ve ilgili yapıların değerlendirmeleri neticesinde gelen başvurular puan ortalamalarına göre sıralandı ve Şenlendirme Üst Kurulu’na sunuldu. Burada da yapılan değerlendirmeler neticesinde 6 proje desteklenmeye uygun bulundu ve Temmuz 2022’de taraflar arasında proje sözleşmeleri imzalandı. Eylül 2022 itibariyle tüm projelerin açılış programları gerçekleştirilmiş ve uygulamaya koyulmuş durumdadır.
Hibe alamaya uygun bulunan projeler şu şekildedir:


1 - Gönüllülük Elçileri-Sessiz İyilikler Platformu


İştirakçi: Türk Kızılay Üsküdar Şubesi
Kurum Adı: Haydi Tut Elimi Rehabilitasyon Eğitim ve Yardım Derneği
Proje Amacı: Ülkemizdeki gönüllülük kültürünü çocukluk döneminden başlayarak geliştirmek, Türk Kızılayı ve Haydi Tut Elimi Derneği ile aynı hedef doğrultusunda faaliyet gösteren derneklerle platform oluşturmak, güçlü bir gönüllü yapısına sahip olmak, gönüllü kapasitelerini geliştirmek ve yenilikçi yaklaşımlar sunmayı amaçlamaktadır. Yürütülecek faaliyetler ve 10 derneğin paydaşlığı çatısı altında kurulacak olan platform sayesinde STK’lar arasında gönüllülük, ilişki, işbirliği, hayırseverlik ve bağışçılık konularında kapsamlı çözümlemeler ile devamlılık sağlanması hedeflenmektedir.

about image
about image

2 - İklim Değişikliği Etkilerine Karşı Gıda Sağlığını Korumak: Gıda Güvenilirliği Gönüllüleri


İştirakçi: Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi
Kurum Adı: Sanayide Yeşil Dönüşüm, İklim Değişikliğine Uyum ve Biyoekonomi Araştırmaları Derneği
Proje Amacı: Proje, gıda güvenliğinin gıda güvenilirliği olmadan sağlanamayacağı fikrini çıkış noktası olarak belirlemiştir. Bu sebeple iklim değişikliği kaynaklı etkiler sonucu gıda hastalıkları oluşturan parazit ve patojenlerle ilgili kırılganlık analizi, mücadele eylem planı ve yol haritalarının oluşturulması ile ISO: 18744:2016 konusundaki eğitimleri ve sürdürülebilir “Gıda Güvenilirliği Gönüllüleri” ekibi oluşturulmasını kapsamaktadır. Proje, bu faaliyetleri ile gönüllü kapasitesinin gıda boyutunda genişletilmesini ve iklim değişikliği etkileri konusunda gönüllü bazlı kapasiteyi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Nihai anlamda ise iklim değişikliğinin etkileri ile risk altında olan gıda güvenliği ve gıda güvenilirliği kavramları konusunda gençlerin farkındalığını artırmak ve gıda güvenilirliği kavramı konusunda onları bilgilendirerek aktif birer gıda güvenilirliği gönüllüsü haline getirilmeleri hedeflenmektedir.

3 - Yeşil Hayat’tır


İştirakçi: Türk Kızılay Karabük Şubesi
Kurum Adı: Karabük Uluslararası Öğrenci ve Eğitim Derneği
Proje Amacı: Karabük şehri toplam yüzölçümünün %70’ten fazlasının orman olması sebebiyle Türkiye’de birinci sıradadır. Bu sebeple proje, Karabük’te yaşayan öğrencilerin ve ailelerinin doğa, sıfır atık, enerji tasarrufu ve atık kazanımı konularında bilinçlendirilmesini hedeflemektedir. Öğrencilerin yetenek ve becerileri ile hazırlanacak el sanatları ürünleri ve öğrencilerin duygu ve düşüncelerini yansıtan kısa sözlerden oluşan ve her kesimden insanın parçası olacağı bir kamu spotu hazırlanarak çevre kirliliği ve iklim değişikliği konusunda ülkemizin yapmış olduğu çalışmaların görsel ve sosyal medya üzerinden yayımlanması hedeflenmektedir. Böylece, toplumun her kesiminin çevre ve orman varlığı hakkında bilgilendirmesi sağlanarak doğa ve toplum sağlığının korunması, her yıl israf nedeniyle kaybolan milli sermayenin korunarak ülkemizin ekonomik açıdan güçlenmesi için toplumsal düzeyde bir farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir. Proje, israfın önlenmesi, çevre kirliliği ve atık yönetimi konusunda toplumsal boyutta bilinçlendirme ve farkındalık oluşturulmasını amaçlamaktadır.

about image
about image

4 - Evden Biri


İştirakçi: Türk Kızılay Isparta Şubesi
Kurum Adı: SDÜ Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
Proje Amacı: Eğirdir ilçe ve köylerde yaşayan engelli ve yaşlı bireylerin bakımları Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO Yaşlı Bakım ve Engelli Bakım bölümlerinde okuyan öğrenciler tarafından gönüllülük esasına göre yapılarak yaşam kalitelerinin artırılması amaçlanmaktadır. Eğirdir merkez ilçe nüfusu TÜİK 2020 rakamlarına göre 16.817 kişidir, mevcut rakamın 1715 kişisi Dünya Sağlık Örgütünce kabul edilen yaşlılık rakamı olan 65 ve üzeri yaştaki insanları karşılamaktadır. Yani ilçenin %10,19’u yaşlı kimselerden oluşmaktadır ve ilçe nüfusunda 65 yaşının altında kalan ve evde bakıma muhtaç olan bireyler de tespit edilmiştir. Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezinden alınan dosya bilgisine göre ilçe merkezinde 178 kişi evde bakıma muhtaçtır. Proje kapsamında 11 aylık süre içerisinde 380 haneye evde bakım hizmeti verilmesi hedeflenmektedir.

5 - Yeşilay Yanımda, Gönüllüler Sahada


İştirakçi: Türk Kızılay Manisa Şubesi
Kurum Adı: Türkiye Yeşilay Cemiyeti Manisa Şubesi
Proje Amacı: 18-25 yaş arası gençlerin sağlıklı yaşam ve bağımlılık konusundaki farkındalıklarını artırmak ve kötü alışkanlıklar ile aralarına bir mesafe koyulmasını hedeflenmektedir. Proje kapsamında genç bireyler madde bağımlılığı konusunda çok yönlü olarak bilgilendirilecektir. Madde bağımlılığının zararlarından bahsedilecek, sosyal faaliyetler aracılığıyla bu kötü alışkanlıklardan uzak durmanın yollarını öğretilip sosyal ve sportif faaliyetlerle faydalanıcıların birbirleriyle kaynaşmaları ve gönüllülük çalışmalarına katılımlarındaki sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Bu sayede sosyal ve sportif faaliyetlerde aktif rol almaları ve bağımlılıkla mücadelede yetkin bireyler olmalarına destek olunacaktır. Bu doğrultuda gençlerin kendilerini gerçekleştirebileceği bir ortam ile sosyal bilinç kazandırılması amaçlanmaktadır. Gençler başta olmak üzere, bağımlılıkla ilgili farkındalıklarının arttırılmasını destekleyip duyarlılık oluşturulması hedeflenmektedir.

about image
about image

6 - Bireyin Bilinci Toplumun Direnci


İştirakçi: Türk Kızılay Çankaya Şubesi
Kurum Adı: Sürdürülebilir Eğitim ve Enformasyon Derneği
Proje Amacı: Proje, toplumumuzda afet bilincinin ve farkındalığının artırılması ve toplumun afet ile baş edebilme kapasitesini arttırarak afete karşı direncinin yükseltilmesini amaçlamaktadır. Bu amaç kapsamında ise belirli yaş grubundaki öğrencilerde her boyutu ile bir afet farkındalığı oluşturulması ve afet eğitimleri verilmesi hedeflenmektedir. Proje faaliyetleri gezi, mobil uygulama hazırlanması, atölye, afet ve beslenme davranışı gibi başlıkları içermekte olup, uygulamaların çıktılarını sosyal medya kanalları, el broşürleri, kitapçıklar ile yaygınlaştırırken aynı zamanda eğitim ve uygulamalardaki her bir öğretmen, çocuk ve ailesinin de içinde bulunduğu çevre ile etkileşimleri sonucunda toplumun afet direncini yükseltmeyi amaçlamaktadır. Toplumumuzdaki afet bilincinin ve farkındalığının artırılması ve toplumun afet ile baş edebilme kapasitesini arttırarak afete karşı direncinin yükseltilmesi nihai çıktı olacaktır.

ŞENLENDİRME PROJELERİ İÇİN
BAĞIŞ YAPIN, GÖNÜLLÜ OLUN

Şenlendirme Projelerine bağış yapmak isterseniz detaylı bilgileri bağış sayfamızdan alabilirsiniz.. Şenlendirme Projelerinin Gönüllü Çağrılarını gonulluol.org.tr sitemizden takip edebilirsiniz.

Bağış Bilgi     Gönüllü Ol